Властивості форми в LAZARUS

Значення параметрів властивості форми в Інспекторі об”єктів середовища LAZARUS. Значення параметрів зберігають значення та зміст для більшості об”єктів, наприклад, кнопки, напису, списку, звісно, якщо вони їм притаманні.

Властивість Значення за замовчуванням Пояснення
Align alNone Визначає, як розміщувати (вирівнювати) форму на екрані (відносно батьківської форми, яка її створила). Можливі значення:
• alBottom – прилипання форми до нижнього краю батьківської форми;
• alClient – форма займе всю площу батьківської форми;
• alCustom – за замовчуванням (за визначенням батьківської форми);
• alLeft – прилипання до лівого краю;
• alNone – без вирівнювання;
• alRight – прилипання до правого краю;
• alTop – прилипання до верхнього краю.
AllowDropFiles False Дозволяє чи забороняє формі приймати на себе файли за технологією «перетягування об’єктів» (Drag’n’Drop). Можливі значення: True – дозволити перетягування, False – заборонити
AlphaBlend False Визначає прозорість форми: False – непрозора, True – прозора
AlphaBlendValue 255 Ступінь прозорості форми: від 0 (повністю прозора) до 255 (непрозора)
Anchors Складна властивість, яка прив’язує зміну розмірів вибраних візуальних компонентів на формі (наприклад, зображень, кнопок тощо) до зміни розмірів самої форми. У вікні, яке відкриється при зміні цієї властивості, для наперед вибраного елемента керування можна дозволити якорювання будь-якої з чотирьох його меж. За замовчуванням для компонентів зафіксовані положення відносно форми верхньої (akTop) та лівої (akLeft) меж компоненту.
AutoScroll False Визначає, чи дозволяється при необхідності автоматична поява на формі смуг прокрутки (вертикальної та горизонтальної): True – дозволяється, False – не дозволяється.
AutoSize False Дозволяє автоматичну зміну розмірів форми при необхідності узгодження з розмірами розміщених на ній елементів: True – дозволити, False – ні.
BiDiMode bdLeftToRight Визначає напрям тексту (зліва направо, справа наліво); за замовчуванням текст записується зліва направо.
BorderIcons [biSystemMenu, biMinimize, biMaximize] Визначає множину стандартних кнопок у заголовку вікна форми: biSystemMenu – кнопка виклику системного меню (у лівому куті заголовку); biMinimize – кнопка згортання вікна; biMaximize – кнопка розгортання у повно-екранний режим.
За замовчуванням наявні всі три кнопки. Якщо увімкнена одна з кнопок Minimize/Maximize, то автоматично відображатиметься і друга кнопка з цієї пари (неактивна).
BorderStyle bsSizeable BorderStyle – визначає поведінку меж вікна створюваної програми:
• bsDialog – діалогове вікно (без іконки системного меню, лише кнопка Закрити; розміри форми можна змінювати);
• bsNone – заголовок і межі вікна відсутні; вікно не переміщується і не змінює розміри;
• bsSingle – звичайне вікно з стандартним заголовком, заборонена зміна розмірів форми, однак дозволені згортання/розгортання;
• bsSizeable – звичайне вікно з стандартним заголовком; розміри форми користувач може змінювати;
• bsSizeToolWin – форма зі звуженим спрощеним заголовком (лише кнопка Закрити); розміри можна змінювати;
• bsToolWindow – аналог попереднього, однак з забороною зміни розмірів.
BorderWidth 0 Ширина (в пікселях) межі вікна форми.
Caption Form1 Текст, який розміщений у заголовку форми.
ChildSizing Складна властивість, яка визначає способи вирівнювання дочірніх компонентів, наприклад, кнопок (в рядках чи стовпцях). Детальніше: http://wiki.freepascal.org/Autosize_/_Layout .
Color clDefault Колір тла форми (вибирається зі списку чи у діалоговому вікні).
Constraints Складна властивість, яка визначає максимальні та мінімальні розміри (в пікселях) висоти і ширини форми. Приклад: Form1.Constraints.MaxHeight := 400; Form1.Constraints.MinHeight := 300; Form1.Constraints.MaxWidth := 800; Form1.Constraints.MinWidth := 600. Значення 0 – без обмежень.
Cursor crDefault Визначає вид курсору, коли він перебуває на формі (вибирається зі списку).
DefaultMonitor Визначає, на якому моніторі з’явиться форма (для комп’ютерів з двома чи більше моніторами); значення вибирається зі списку.
DockSite False Визначає, чи можна кидати на форму інші об’єкти методом Drag’n’Drop: True – дозволити, False – заборонити.
DragKind dkDrag Визначає вид перетягування об’єкту методом Drag’n’Drop: dkDrag – операція перетягування, dkDock – операція пристикування.
DragMode dmManual Визначає режим методу Drag’n’Drop: dmManual – ручний режим (перетягування потрібно задати в обробнику подій), dmAutomatic – автоматичний (не потрібен опис в обробнику подій).
Enabled True Визначає доступність форми для будь-яких дій над нею: True – доступна, False – недоступна (недоступні і всі елементи, розміщені на формі).
Font Складна властивість, яка визначає шрифт для текстів на формі. Параметри шрифту зручно вибирати у діалоговому вікні, котре відкривається при натисканні кнопки з написом «…» .
FormStyle fsNormal Стиль вікна форми. Можливі значення: fsMDIChild – дочірня форма мультидокументного вікна, fsMDIForm – головна форма мультидокументного вікна, fsNormal – нормальне вікно, fsSplash – сплеш-форма (зникаюча), fsStayOnTop – вікно завжди зверху, якщо воно активне, fsSystemStayOnTop – вікно зверху, навіть якщо воно неактивне.
Height Висота (в пікселях) форми, включно з межами.
HelpContext 0 Номер теми (статті) в довідці до програми, що стосується даної форми.
HelpFile Ім’я файлу довідки (HELP) до вашої програми.
HelpKeyword Ключове слово, за яким знаходиться інформація про дану форму у довідці до програми.
HelpType htContext Спосіб зв’язку з довідковою системою (htContext – за номером статті, htKeyword – за ключовим словом).
Hint Текст випливаючої підказки, яка з’являється при наведенні курсору на форму; підказка з’явиться лише при ShowHint=true.
HorzScroolBar Складна властивість, визначає параметри смуги горизонтальної прокрутки вікна форми.
Icon Значок (іконка) форми у заголовку форми – файл з розширенням ICO. Вказати шлях до цього файлу можна у діалоговому вікні.
KeyPreview False Визначає пріоритет обробки події натискання кнопки на клавіатурі (OnKeyUp, OnKeyDown. OnKeyPress): True – викликається обробник цієї події для форми, False – викликається обробник цієї події для компоненту, розміщеного на формі.
Left Визначає відступ (в пікселях) лівої межі форми від лівого краю екрану
Menu Ім’я компоненту MainMenu (меню програми), який буде вважатись головним меню програми (вибирається зі списку таких наявних компонентів).
Name Form1 Ім’я форми (у програмному коді). Якщо у програмі лише одна форма, то за замовчуванням вона матиме ім’я Form1. Не радимо початківцям змінювати ім’я форми.
ParentBiDiMode True Визначає, чи змінювати значення властивості BiDiMode (напрям тексту) в залежності від його значення у об’єкта-предка форми: True – так, False – ні
ParentFont False Визначає, чи змінювати шрифт в залежності від його значення у об’єкта, котрий створив форму: True – так, False – ні
PixelsPerInch 96 Роздільна здатність шрифту – кількість точок (пікселів) на дюйм.
PopupMenu Дозволяє прив’язати до форми створене контекстне меню, вибравши його ім’я із випадаючого списку
PopupMode pmNone Визначає поведінку форми при використанні модальних вікон, якщо властивість WindowsState має значення ws_popup. Можливі значення: pmNone – не визначене, pmAuto – використовується звичайне модальне вікно, pmExplicit – немодальний дизайн вікон.
PopupParent Визначає ім’я предка даної форми; це дозволяє створювати каскади дочірніх вікон, порядок розміщення яких користувач не зможе змінити
Position poDesigned Визначає розташування форми на екрані у момент запуску: poDefault – положення і розміри форми визначені операційною системою, poDefaultPosOnly – лише позиція визначена системою (розміри – визначені програмістом), poDefaultSizeOnly – лише розміри визначені системою (положення – визначене програмістом), poDesigned – визначено дизайнером форми, poDesktopCenter – у центрі робочого столу, poMainFormCenter – у центрі основної форми, poOwnerFormCenter – у центрі форми-власника, poScreenCenter – у центрі екрану.
SessionProperties Збережені (записані) властивості поточної сесії у виді текстової стрічки
ShowHint False Визначає, чи показувати випливаючу підказку при наведенні курсору на форму: True – показувати, False – ні.
ShowInTaskBar stDefault Визначає, як показувати форму кнопкою на панелі завдань: stAlways – завжди, stDefault – визначається системою за замовчуванням, stNever – ніколи.
Tag Ціле число, яке ідентифікує даний компонент; користувач може використовувати його у своїх цілях, наприклад для ідентифікації форми.
Top Визначає віддаленість (в пікселях) верхньої межі форми від верхнього краю екрану.
UseDockManager False Використовується при використанні методу Drag’n’Drop; визначає, чи використовувати при перетягуванні об’єктів автоматичний диспетчер вбудовування: True – використовувати, False – ні (в цьому випадку процесом керуватиме сам програміст з допомогою процедур обробки подій)
VertScrollBar Складна властивість, визначає параметри смуги вертикальної прокрутки вікна форми.
Visible True Визначає видимість форми на екрані під час виконання програми: True – видима, False – невидима.
Width Ширина (в пікселях) форми, включно з межами.
WindowsState wsNormal Визначає стан вікна форми під час запуску програми: wsFullScreen – повноекранне вікно, wsMaximized – вікно максимізоване (розгорнуте), wsMinimized – вікно мінімізоване (згорнуте), wsNormal – вікно у нормальному стані.

 

Вам может бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Завантаження Captcha...